การจัดการความรู้ “บริษัท TOYOTA”

บริษัท TOYOTA

 1. วิสัยทัศน์/พันธิกิจ จุดอ่อนและจุดแข็ง

วิสัยทัศน์

–      เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิคและเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก

–      เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย

หลักการ

–     ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง

–      เคารพและยอมรับผู้อื่น

–      ยึดหลักความพึงพอใจของลูค้า

–      ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด

–      รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

–    สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเอเชียแปซิฟิก

–      บรรลุการเป็นผู้นำในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และในด้านสัดส่วนการตลาด

–      กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมรากฐานของบริษัท

–      สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม

จุดแข็ง (Strengths) เป็นจุดเด่นของรถยนต์ TOYOTA SOLUNA ซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

–       เป็นรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1500 cc แต่มีราคาถูกกว่ารถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เท่ากัน

–      มีการสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพ โดยการศึกษาอย่างละเอียดจากหุ่นจำลองยานยนต์ต้นแบบ (Clay model) โดยละเอียดเพื่อใช้ในการกำหนดวิศวกรรมโครงสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดในทุกตารางนิ้ว

–      เป็นยี่ห้อรถยนต์ ที่มีคนรู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพ

–      เป็นรถยนต์ที่มีรูปแบบที่ทันสมัย มีการพัฒนารูปลักษณ์อยู่ตลอดเวลา

–      มีศูนย์บริการอยู่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

–      วัสดุ อุปกรณ์ทุกชิ้นของ TOYOTA SOLUNA ได้ผ่านการเลือกสรรพร้อมทั้งผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง (Hight technology)

จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นจุดด้อยโดยวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ซึ่งมีดังนี้

–    เป็นรถยนต์ที่ให้กำลังแรงม้าต่ำ เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาด 1500 cc ของรถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ

–    บริษัทไม่มี STOCK ของรถยนต์ TOYOTA SOLUNA เพียงพอกับปริมาณการสั่งจองรถยนต์

–    ผู้บริโภคไม่มั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ตามที่โฆษณาว่าราคาไม่สูง แต่คุณภาพเท่าเดิม

–    บริษัทมีศักยภาพไม่เพียงพอในการผลิตรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

2.   กลยุทธ์ของการจัดการความรู้/แนวทางการจัดการความรู้

หากเรามองกลยุทธ์การตลาด 4 P ของบริษัทโตโยต้าจะพบว่าบริษัทโตโยต้าได้ใช้กลยุทธ์ 4 P ดังนี้

Product ตัวสินค้าคือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีราคาไม่สูงมากนัก มีความเพียบพร้อมในเรื่องของการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย อีกทั้งโตโยต้าเป็นตราสินค้าที่มีมานาน ด้านรูปแบบของสินค้า รถยนต์โตโยต้าได้ออกแบบรูปร่างที่ สวยงาม โดดเด่น ดูทันสมัยมาก พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ถึงอย่างไรแล้ว บริหารโตโยต้าให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมด้วย ด้านความสามารถในการอัพเกรด ในการอัพเกรดนั้นโตโยต้ามีอุปกรณ์สำหรับการอัพเกรดทั้งในการเพิ่มสมรรถนะและอัพเกรดเพื่อความสวยงาม มีอุปกรณ์ให้เลือกมากมาย ความช่วยเหลือทางเทคนิค การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคนั้นบริษัทโตโยต้ามีศูนย์บริการมากในทุกจังหวัดหากรถเกิดปัญหาสามารถใช้บริการศูนย์บริการได้ทันที

Price ทางด้านราคานั้นโตโยต้ามีการวางราคาที่ไม่สูงมากนักกับคู่แข่งเป็นการวางราคาที่เหมาะสมกับตัวสินค้า ในด้านราคาเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินในในการซื้อรถยนต์โตโยต้า

Place การจัดจำหน่ายสินค้าโตโยต้าจัดจำหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูมของโตโยต้า ซึ่ง ปัจุบันมีโชว์รูมมากกว่า 300 โชว์รูมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับลูกค้า รูปแบบการจัดจำหน่ายนั้นเริ่มจากผู้ผลิตและผลิตจากโรงงาน จากนั้นส่งต่อมายังโชว์รูปเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

Promotion สื่อที่ใช้ของโตโยต้ามีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์แต่ให้ความสำคัญโมษณาทางทีวี เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายทุกระดับและสามารถกระตุ้นดึงดูดความสามารถของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

 

3.  ขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้

1.ด้านประชากรศาสตร์ (Demographic)กลุ่มเป้าหมายของรถโตโยต้าส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผู้ที่มีรายได้ปานกลาง ส่วนหนึ่งมีอาชีพรับราชการ

2.ด้านภูมิศาสตร์ (Geographic)ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

3. จิตวิทยา (Psychographic)โครงสร้างทางด้านจิตวิทยา ของกลุ่มเป้าหมายของรถโตโยต้า ส่วนใหญ่มีลักษณะดังนี้ (1) คำนึงถึงความคุ้มค่าจากการซื้อรถเพราะราคาถูก (2) ผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่มีสมรรถนะและออกแบบที่ทันสมัย (3) ก่อให้เกิดภาพพจน์ว่าเป็นผู้ที่รักการเดินทาง (4) ผู้ที่มีฐานะทางสังคมระดับกลาง

4.ด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral)กลุ่มเป้าหมายของรถโตโยต้าทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ประกอบด้วย (1) กลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคาของรถยนต์ (2) กลุ่มที่นิยมใช้รถญี่ปุ่น (3) กลุ่มที่นิยมรถยนต์ขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูง (4) กลุ่มที่ต้องการ รถยนต์สำหรับครอบครัวที่มีราคาไม่สูงแต่คุณภาพดี

 

4.    ขั้นตอนการจัดการความรู้/กระบวนการจัดการความรู้

1. พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า Kaizen
2. ในการปฏิบัติงานก็มีระบบการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ในแทบทุกกระบวนการ ซึ่งเรียกว่า 5 Whys
3. การแลกเปลี่ยน tacit knowledge ระหว่างกันในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ จะยึดหลัก Genchi-Genbutsu (Go and See)
4. “การเรียนรู้” ของโตโยต้าเน้นที่ OJT – on the job training
5. การนำเสนอ “ความรู้” ระดับบุคคล ได้แก่ Suggestion System
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำวัน เรียกว่า Morning Talk
7. ตัวเครื่องมือสำหรับ Continuous Improvement คือ PDCA หรือ QCC
8. เจ้าหน้าที่ระดับหน้างานได้ “เห็น” (visualize) กราฟหรือถ้อยคำง่าย ๆ ที่สะท้อนคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมของโรงงานและแต่ละ “หมู่บ้าน” ก็เขียนรายงานง่าย ๆ ว่าตนได้ปรับปรุงงานในลักษณะลดการสูญเสียอย่างไรบ้าง
9. ผู้บริหารทำหน้าที่เอาภาพย่อยๆ เหล่านี้ไปสังเคราะห์เป็นภาพรวมและสอดส่ายสายตาหา “ผลงานเลิศ”/”วิธีการเลิศ”นำมายกย่องและทำให้เป็นมาตรฐานใหม่ในระดับองค์กรเห็นการบริหารงานแบบ empowerment ชัดเจน แต่ไม่ใช่ empowerment แบบไร้โครงสร้าง
10. การบริหารต่อระดับล่างแบบ empowerment ผู้บริหารระดับสูงก็บริหารทิศทางและความมั่นคงระยะยาว

5.    ความสำเร็จที่ได้รับ/ผลที่ได้รับ

                บริษัทโตโยต้า ในปัจจุบัน มียอดขายรวมของรถเก๋งและรถกระบะเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย รวมถึงมียอดจำหน่ายเป็นอันดับต้นๆ ในเวทีโลก และในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ขณะที่บางบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และผู้เขียนจำได้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2540 บางบริษัทมีการปลดพนักงานจำนวนมาก แต่บริษัทโตโยต้ากลับมีนโยบายไม่ปลดพนักงานประจำ รวมถึงได้ให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตชิ้นส่วน และผู้แทนจำหน่ายให้สามารถอยู่รอดได้เมื่อประสบปัญหาวิกฤตดังกล่าว และเห็นว่านโยบายดังกล่าวน่าจะเป็น ส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทโตโยต้าเป็นผู้ผลิตที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง ของประเทศไทยรวมถึงของเวทีโลกในปัจจุบัน ปัญหาวิกฤตดังกล่าว และที่เห็นว่านโยบายดังกล่าวน่าจะเป็น ส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทโตโยต้าเป็นผู้ผลิตที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง ของประเทศไทยรวมถึงของเวทีโลกในปัจจุบัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s